Käyttöehdot

eurosinkut (jäljempänä *es tai Palveluntarjoaja) on eurosinkut yhteisön ylläpitämä ja kehittämä verkkopalvelu (jäljempänä Palvelu). Palvelu on tarkoitettu pääasiallisesti Suomessa käytettäväksi.

Käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot itseään sitoviksi käyttämällä tätä sivustoa.

Sivuston käyttö on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Palvelun käyttäminen ei ole sallittua, mikäli käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja tai jotain osaa niistä.

Sivusto on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin ja suunnattu yksinomaan Suomeen, ellei erikseen ole nimenomaisesti muuta sovittu tai ilmoitettu. Sivustolla annettua informaatiota ei voida pitää sen antajaa sitovana tarjouksena, ellei nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu.

*es myöntää käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden käyttää Sivustoa ja sen sisältämää aineistoa. *es myöntää käyttäjälle oikeuden katsella ja ladata sivuston sisältämiä aineistoja sekä tulostaa niitä vain eurosinkut.net tapahtumiin ja ei-kaupallista *es:n liittyvää käyttöä varten. Tämä käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus aineiston ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä. Käyttöoikeuteen liittyy seuraavat rajoitukset:
1) käyttäjällä ei ole oikeutta muokata aineistoa millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa aineistoa tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa;
2) käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa lataamansa aineiston tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen aineiston sisältämät tekijänoikeus- ja muut oikeuksiin liittyvät ilmoitukset;
3) käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja.

*es ei myönnä käyttäjälle mitään muita kuin Käyttöehdoissa erikseen mainitut oikeudet.

Evästeet ja niihin rinnastettavat tunnistamistavat

Sivustossa käytetään evästeitä (cookies) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten digitaalisia sormenjälkiä sivuston kävijäliikenteen tilastointiin sekä eräiden sivuilla olevien palvelujen käytön mahdollistamiseksi ja helpottamiseksi. Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle lähetettävä tekstitiedosto. Evästeiden käyttäminen auttaa Palveluntarjoajaa kehittämään ja parantamaan Sivuston sisältöä ja toiminnallisuutta.

Evästeitä ja niihin rinnastettavia tunnistamistapoja käytetään mm. toteuttamaan maksullisten palveluiden käyttö luotettavasti ja tietoturvallisesti, muistamaan käyttäjän viimeksi käyttämiä palveluita ja asetuksia sekä toteuttamaan tarkoituksenmukaisen sisällön ja mainonnan näyttämistä käyttäjälle.

Käyttäjä voi estää evästeiden evästeiden ja niihin rinnastettavien tunnistustapojen käytön selaimensa asetuksista. Tällöin Sivusto ei välttämättä ole käytettävissä samalla lailla kuin evästeiden käytön sallien.

Immateriaalioikeudet

Sivusto ja sen sisältämä aineisto sisältävät tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten tarkoittamaa, tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa.

Sivuston omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut Sivustoon ja sen sisältämään aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat Palveluntarjoajalle, sen yhteistyötahoille tai muille oikeudenhaltijoille. Kaikki Palveluntarjoajalle kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluu kokonaisuudessaan Palveluntarjoajalle. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. Palveluntarjoaja ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin Sivuston käytön myötä.

Käyttäjän antamat tiedot ja aineistot

Mikäli käyttäjä välittää Sivuston kautta Palveluntarjoajalle henkilötietoja, käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat tiedot. Käyttäjän ei tule välittää Palveluntarjoajalle mitään luottamuksellisia tietoja Sivuston välityksellä. Käyttäjä hyväksyy, ettei käyttäjän ja hänen puolestaan toimivien henkilöiden Palveluntarjoajalle Sivuston kautta välittämiä tietoja tai aineistoa pidetä luottamuksellisena tai oikeuksilla suojattuina. Palveluntarjoaja voi vapaasti hyödyntää, esittää ja julkaista tällaisia tietoja ja aineistoja.

Käyttäjä hyväksyy, että hänen Sivuston kautta antamiaan henkilötietoja voidaan käsitellä Palveluntarjoajan toimesta henkilötietolainsäädännön sallimin tavoin rekisteriselosteen mukaisesti.

Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle oikeuden korvauksetta editoida, kopioida, julkaista tai muutoin saattaa yleisön saataville aineistoa, jonka käyttäjä on tuonut Sivustolla Palveluntarjoajan ja/tai muiden käyttäjien saataville.

Tietoturva

Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan Sivuston korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Käyttäjä ymmärtää, ettei internet ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää mitään Sivuston toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, suorittaa toimia, jotka rasittavat Sivuston rakennetta merkittävästi, tai häiritä tai käsitellä Sivuston ohjelmistoja ja toimintoja. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa viruksia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta sivuston ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen Sivustoon.

Muutokset ja muokkaukset

Palveluntarjoajalla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Sivuston osia, korjata Sivustolla ilmenneitä virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia Sivustoon, aineistoon ja Sivustossa tarjottaviin tuotteisiin, ohjelmiin, palveluihin ja hintoihin sekä poistaa käytöstä Sivuston osia, sivuston toiminnot mukaan lukien. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen ja palvelujen käyttöä tai Sivuston osien tai koko sivuston käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa Sivustolta mitä tahansa käyttäjän tuottamaa sisältöä oman harkintansa mukaan.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ja muokata Käyttöehtoja oman harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Sivustossa. Sivuston käyttäminen Käyttöehtojen muuttamisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä.

Vastuunrajoitus

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, että Sivusto ja sen sisältämät palvelut olisivat käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.

Palveluntarjoaja ei takaa aineiston oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä minkään neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun sivustossa näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuutta. Tällaisen informaation käyttö ja siihen luottaminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla ja käyttäjää kehotetaan kääntymään asiantuntijan puoleen saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia neuvoja. Sivuston tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti, mutta Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa sisällön oikeellisuudesta.

Kaikki sisältö tarjotaan sellaisenaan. Sivustoa ja siihen sisältyviä tietoja muutetaan aika ajoin. Palveluntarjoaja ei myönnä mitään takuita eikä vastuita, mukaan lukien muun muassa takuut ja vastuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta tai takuuta Sivuston tai sen sisällön toimivuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa Sivuston ulkopuolella, esimerkiksi jälleenmyyjien toimesta, tapahtuvasta informaation antamisesta ja oikeellisuudesta.

Palveluntarjoaja ei anna mitään takuita Sivuston suojauksesta. Sivustoon sisältyvät tiedot annetaan ”sellaisina kuin ne ovat” ilman minkäänlaista takuuta. Palveluntarjoaja ei voi taata Sivuston kautta lähetettävien tietojen tietoturvaa. Palveluntarjoaja ei takaa, ettei tämä Sivusto tai sen kautta lähetetty aineisto sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Palveluntarjoaja ole vastuussa käyttäjän lähettämästä tai vastaanottamasta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä aineistosta tai tiedoista.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien muun muassa liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat Sivuston tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä Käyttöehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Palveluntarjoajalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Palveluntarjoaja ei myöskään ole vastuussa mistään Sivuston sisältämien tietojen virheistä, puutteista tai viivästymisistä. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu joka tapauksessa korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Sovellettava lainsäädäntö

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Evästeet

Koska tästä pitää ilmoittaa, niin tässä tulee:

eurosinkkujen nettisivut, niinkuin melkein kaikki muutkin nettisivut, käyttää hyväkseen evästeitä. Evästeet ovat suunnilleen yhtä vanha keksintö kuin nettisivutkin, eikä niiden käyttö nykyään ole yhtään sen hurjempaa kuin ennenkään.  Niistä on nyt jostain syystä kouhkattava, kun jopa sinkuille tulee yllätyksenä, että nettikäyttäjien käyttäytymistä seurataan. Evästeet ovat pieniä *es:n nettisivujen tekemiä tiedostoja, jotka jäävät sinun tietokoneellesi ja joiden sisällön nettiselaimesi väläyttää *es:n nettisivuille aina kun *es sivuja selaat. Evästeillä saa käyttäjästä selville paljon asioita – mm. se, mitä sivuja avaat meidän nettisivuillamme ja missä järjestyksessä, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio, mikä IP-osoite sinulla kulloinkin on. Tietyissä tapauksissa saattaa olla mahdollista, että saamme evästeillä tietoa myös muista nettisivuista, joissa käyt. Tämä ei ole *es erikoisuus, vaan sama koskee kaikkia nettisivuja.

Evästeiden ansiosta saamme myös ihan hitokseen tarkkaa tietoa siitä, mitä ja miten käyttäjät tekevät *es nettisivuilla. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisesta kävijästä kerätään rekisteri, jossa käytännössä kirjataan hyvin tarkkaan, mitä käyttäjä tekee – mille sivulle saapuu, mihin menee sieltä, kuinka kauan viipyy nettisivuilla, ostaako jotain, mitä tekee jos tulee myöhemmin uudestaan, ostaako silloin jotain. Käytämme tätä tietoa nettisivujen hiomiseen niin, että mahdollisimman moni löytäisi jotain elämyksellisiä sinkkutapahtumia mahdollisimman kattavasti ja helposti. *es sivuilla käy sen verran sinkkuja ja varmasti muitakin, että aika pienilläkin muutoksilla saadaan yllättävän paljon enemmän palaavia kävijöitä. Tämä on sen verran älykästä toimintaa, että kaikki asiansa osaavat sivustot, joiden sivuilla käy tarpeeksi poppoota, tekevät niin.

Tiedämme esim. vain, että kukalie sinkkukäyttäjä tuli etusivun kautta tapahtumasivulle, ilmoittautui x tapahtumaan, tykästyi ja ilmoittautui viikon kuluttua vastaavanlaiseen tapahtumaan.”

Jos fantasioit evästeiden olevan vaaraksi hyvinvoinnillesi ja terveydellesi, niin saat hyvin helposti käännettyä evästeiden käytön pois päältä, ihan vain menemällä nettiselaimesi asetuksiin. Kannatta ottaa huomioon, että tästä eufofisesta turvallisuuden tunteesta on iloa vain sinulle sillä sinua voidaan seurata netissä ilman evästeitäkin.

Seuranta ja tiedonkeruu ei ikävä kyllä lopu evästeisiin, vaan sitä dataa kertyy tietokantoihin monin eri tavoin. Jos nyt olet tästä kovinkin huolissasi, kannattaa lopettaa se nettisurffailu nyt ihan heti, myydä kännykät, tablet, läppärit ja PC:t kokonaan pois ja hankkia lankaluuri. TV:ssäkin joku mustavalko on kovaa kamaa jos sellaisen satut löytämään. Kirjepostiin kannattaa siirtyä, kyllä se posti perille tulee parin kuukauden sisällä.

Ei mitään uutta, mutta ehkä evästeet on kova juttu EU:n byrokraateille ja siksi nyt pitää niistä kovasti toitottaa.

Turvallista surffailua. Muista käyttää kumihanskoja kun kirjoitat.

Netiketti & Someketti

*es sivuilta löytyy myös muuta hurrrrjan mielenkiintoista.

Lue: Netti- & someketti

Rekisteriseloste  |   Käyttöehdot & evästeet

©2018 eurosinkut - *es

or

Log in with your credentials

Forgot your details?